Ga naar de inhoud

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Economie

Consumentenwetgeving

In het licht van de 'Wet op de Handelspraktijken' geldt een fitnessclub als 'verkoper'. Dat wil zeggen dat deze wetgeving voor bijna alle clubs uit onze sector integraal van toepassing is.

De belangrijkste informatie over deze wetgeving vindt u op de pagina van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De belangrijkste thema's die extra aandacht vragen vanwege onze sector zijn o.a. (niet limitatief):

 • prijsaanduiding aan de deur
 • onrechtmatige bedingen
 • verlenging van dienstenovereenkomsten van bepaalde duur
 • aankondiging van prijsverminderingen
 • waardebonnen
 • afgedwongen aankoop
 • verkoop op afstand
 • reclame
 • oneerlijke handelspraktijken
 • de strafrechterlijke sancties

Het document consumentenwetgeving kan je als lid van Fitness.be ook downloaden bij documenten. Dit document kan je helpen de regels van het Europese consumentenrecht na te leven.

Werk

Paritair Comité 314

De relatie tussen werkgevers en werknemers in de fitness-sector wordt bepaald in Paritair Comité 314. Men dient dus de loon - en arbeidsvoorwaarden die bepaald worden in de sectorale CAO's te volgen, wanneer men personeel tewerk stelt. Een overzicht van alle CAO's die van toepassing zijn binnen onze sector vindt u hier.

Een Paritair Comité is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers-en werknemersorganisaties. In PC314 behartigt BBF&W de belangen van de werkgevers ten opzichte van de vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen. In PC 314 werden 3 sectoren opgenomen: kappers, schoonheidszorgen en de fitness-sector.

Fonds voor Bestaanszekerheid

Een FBZ wordt autonoom en paritair beheerd door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak. Het doel van de fondsen is:

- het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen.

- het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren.

- het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.

Het FBZ van PC 314 richtte onder andere de Coach Vormingscentra op met het oog op het aanbieden van interessante bijscholingen voor personeel uit de 3 sectoren.

Meer info vind je terug op de website van het Fonds van Bestaanszekerheid van het PC314

Maatregel 'eerste werknemer'

Met de maatregel 'eerste werknemer' probeert de overheid zoveel mogelijk zelfstandigen te overtuigen om een eerste werknemer in dienst te nemen. Vaak durven ondernemers geen werknemers aan te werven ondanks de hoge werkdruk. Wie zijn eerste werknemer voor 31 december 2020 aanneemt, profiteert gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van de werknemer van een vrijstelling van de patronale basisbijdragen.

Meer informatie vind je op de website https://eerstewerknemer.be

 

Milieuwetgeving

Van de uitgebreide milieuwetgeving in Vlaanderen is vooral het VLAREM bekend. VLAREM I regelt de milieuvergunning en haar aanvraagprocedure, VLAREM II geeft een overzicht van de algemene en sectorale voorwaarden bij de uitbating van een hinderlijke inrichting.

De VLAREM- wetgeving maakt een onderscheid tussen 3 soorten van milieuvergunning: de vergunning klasse 1 en klasse 2 en de melding klasse 3.

Welke vergunning vereist is, hangt af van de aanwezige activiteiten.

Meer informatie vind je terug bij managers/documenten. Als lid van Fitness.be hebt u een login waarbij je alle documenten kan terugvinden betreffende de milieuvergunning.

 

Zonnebankwetgeving

Alle info omtrent de zonnebankregelgeving vint u op deze rechtstreekse webpagina van de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.

U vindt er onder meer:

 • Reglementering
 • Voorwaarden voor het uitbaten van een zonnecentrum
 • Informatie voor de consument
 • Allerlei publicaties

 

Financiën

BTW

In de fitness-sector was het BTW systeem zo dubieus dat elke interpretatie van de voorschriften door de administratie kon aangewend worden om supplementen, boetes en intresten te laten betalen. Het was zo ingewikkeld dat het voor de managers niet meer duidelijk was aan welk tarief zij hun diensten verkopen. Dankzij de uitspraak van het Europees Hof van justitite op 22  2022 werd fitness met begeleiding en groepslessen op 6% gebracht. De verstrekking van individuele begeleiding of begeleiding in groep mag onderworpen worden aan 6% wanneer de begeleiding verband houdt met het gebruik van deze accomodaties of noodzakelijk is voor de beoefening van de sport of bijkomend is aan het recht gebruik te maken van de accomodaties.

Meer informatie vind je terug bij managers/documenten. Als lid van Fitness.be hebt u een login waarbij je allerlei documenten kan terugvinden betreffende de BTW.