Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Trainers

Verzekeringen

Aanbod Fitness.be Faculty

Ervaringsbewijs

BReps

Welke verzekering dekt welke soort schade?

1. Burgerlijke aansprakelijkheid: 
De BA-verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die je tijdens het sporten toebrengt aan anderen, met andere woorden wanneer jij aansprakelijk gesteld wordt voor het ongeval (De gevolgen van je daden dragen). 

Voorbeeld 1: Als trainer laat je een klant een (potentiële) gevaarlijke oefening doen. Achteraf kan deze klant jou aansprakelijk stellen voor de blessure die hij/zij zou hebben opgelopen.

Voorbeeld 2: Een fitnessbeoefenaar raakt met een gewicht de spiegel in de groepsleszaal → Dit valt ook onder de algemene BA-verzekering.

Voorbeeld 3: Bij een sessie personal training aan huis beschadig jij als trainer een uurwerk. Dit valt onder de algemene BA-verzekering (van de trainer).


Meestal is dit soort BA-verzekering een onderdeel van de familiale BA-verzekering. Lees zeker jouw verzekeringscontract na om te checken of dit al dan niet het geval is.

→ Professionele beroepsaansprakelijkheid: De beroepsaansprakelijkheid van medische & paramedische beroepen (waar (personal trainers) onder vallen) is op basis van art. 1382 BW en volgende, ook een gewone BA-verzekering.

Als lid van Fitness.be kan je een BA-verzekering aanvragen (30 euro/jaar).  Meer info: lucia@fitness.be

2. (Persoonlijke) sportongevallenverzekering
Je kan beroep doen op de (persoonlijke) sportongevallenverzekering voor ongevallen die gebeuren in de privésfeer. De verzekering biedt je met andere woorden een financiële bescherming wanneer je in de privésfeer het slachtoffer bent van een sportongeval. Vaak komt wel eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussen en daarna eventueel aanvullende medische verzekeringen. De sportongevallenverzekering zal tussenkomen voor het bedrag dat niet door jouw verplichte ziekteverzekering of aanvullende medische verzekering wordt terugbetaald.
Sommige fitnessclubs bieden een sportongevallenverzekering aan bij of naast de abonnementskost. Vraag dit telkens na bij het afsluiten van een fitnessabonnement.

Voorbeeld 1: Wanneer je een kwetsuur oploopt in de fitnessclub of bij een les georganiseerd door jouw fitnessclub (buiten samen gaan lopen bijvoorbeeld), dan valt dit onder de sportongevallenverzekering via jouw fitnessclub.

Voorbeeld 2: Wanneer je sport in een fitnessketen met meerdere filialen ben je enkel gedekt wanneer je sport in een filiaal in België. 

Als lid van Fitness.be kan je een sportongevallenverzekering (voor uw leden) aanvragen via lucia@fitness.be

Een overzicht hieronder:


3. Burgerlijk Aansprakelijkheid Uitbating
Een verzekering BA-Uitbating denkt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een fitnessclub voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout van (een medewerker van) de fitnessclub.
Het kan gaan om materiële schade, lichamelijke schade of immateriële gevolgschade (= de schade die ontstaat omdat een derde partij goederen die beschadigd zijn niet kan gebruiken).

Voorbeeld 1: Wanneer een trainer schade toebrengt aan de muziekinstallatie van de fitnessclub, valt dit onder BA-Uitbating. 

Fitness.be Faculty biedt een breed assortiment aan van opleidingen voor fitnessmanagers, fitnessbegeleiders, groepsfitnessbegeleiders en personal trainers. Alle bijscholingen van Fitness.be Faculty zijn geaccrediteerd en komen in aanmerking voor de opleidingsvergoeding. Het overzicht van de bijscholingen vind je hier

Naast de opleidingsdagen is er ook een uniek ' à la carte' aanbod, de Fitness.be Faculty catalogus. Iedere ondernemer krijgt de kans om een bijscholing uit te kiezen die het best beantwoordt aan zijn behoefte. Wij maken de afspraken en organiseren de vorming op de plaats en het moment welke voor de ondernemer en zijn personeel het beste past. Degelijke opleidingen door competente docenten hebben hun prijs. De prijs delen maakt het voor iedere partij goedkoper. Daarom engageert Fitness.be zich om, indien je interesse toon voor een bijscholing, bij de sector te informeren naar andere geïnteresseerden. Deze catalogus kan je opvragen bij lucia@fitness.be

 

 

Het ervaringsbewijs wordt vanaf 01/01/2019 niet meer gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds maar door de VDAB. Het testcentrum De FitnessOrganisatie is momenteel volzet en kan dus geen begeleidingsgesprekken en beoordelingen meer plannen. Potentiële kandidaten voor het ervaringsbewijs fitnessbegeleider kunnen zich nu via een digitaal formulier inschrijven om het ervaringsbewijs te behalen in 2019 op de website van www.vdab.be of www.ervaringsbewijs.be

Wat is het ervaringsbewijs?

Een diploma is zonder enige twijfel belangrijk. Maar ervaring is dit evenzeer. Bekwaamheid kan je op verschillende manieren opbouwen. Heb je een vaardigheid aangeleerd op de werkvloer, als vrijwilliger of tijdens een cursus dan is het ervaringsbewijs iets voor jou. De Vlaamse Overheid geeft jou de kans om jouw praktijkervaringen te bewijzen met dit officieel document.

Sinds 01/01/2009 is De FitnessOrganisatie door het Europees Sociaal Fonds erkend als Testcentrum voor het ervaringsbewijs Fitnessbegeleider en Personal Trainer.

Dankzij de financiële steun door de Europese Unie kwam het project 'Het testcentrum De FitnessOrganisatie' tot stand.

Voordelen van het ervaringsbewijs

Als je een ervaringsbewijs op zak hebt, sta je sterker op de arbeidsmarkt:

  • Het vereenvoudigt het solliciteren, uitgebreide testen worden overbodig
  • Je staat steviger in je schoenen tijdens contractbesprekingen
  • Je wordt je bewust van je eigen competenties
  • Het helpt je bij het volgen van verdere opleidingen
  • Het ervaringsbewijs is erkend door de overheid en binnen de fitness-sector

 

Hoe ga ik tewerk?

Stap 1: Op naar het testcentrum

Het testcentrum gaat na of je de vaardigheden van Fitnessbegeleider of Personal Trainer onder de knie hebt.

De FitnessOrganisatie vzw
Contactpersoon: Van Geyte Lucia (lucia@fitness.be)
Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
Tel: 092325036
Bereikbaar van 9u-12u en van 13u-16u30
Stap 2: Begeleidingsgesprek

Al jouw ervaringen ( zowel beroeps-als levenservaringen) worden in jouw talentenmap ingevuld. Je wordt geholpen om jouw ervaringen te 'vertalen' in competenties en deze te vergelijken met de beroepsstandaard. De beroepsstandaard van de Serv voor fitnessbegeleider en personal trainer geeft een overzicht van alle kerncompetenties en vaardigheden van het beroep. 

Deze persoonlijke talentenmap is jouw eigendom en kan men later steeds aanvullen.

Stap 3: Test of Assessment

Je legt de praktijkproef af in het Beoordelingscentrum Antwerpen. De proef is uitgewerkt door mensen uit het werkveld. Je krijgt de kans om je competenties te demonstreren tijdens een praktische test inclusief een rollenspel, een kort gesprek, een interactieve video en een kennistest.

Stap 4: Erkenning

Enkele weken na een geslaagde test ontvang je je Ervaringsbewijscertificaat in de brievenbus. Je hebt nu een extra troef in handen voor je verdere carrière of voor je zoektocht naar een job in de fitness-sector

ESF project 6131 Testcentrum De FitnessOrganisatie

Het Testcentrum De FitnessOrganisatie is een erkend testcentrum voor de ervaringsbewijzen fitnessbegeleider en personal trainer. Kandidaten die het ervaringsbewijs fitnessbegeleider of personal trainer wensen te behalen kunnen bij het Testcentrum De FitnessOrganisatie terecht voor een begeleidingsgesprek waarbij de ervaringen van de kandidaat vertaald wordt naar de kerncompenties van het beroep conform de standaarden. Indien de kandidaat in aanmerking komt voor een assessement zal dit ook door het testcentrum in overleg met de kandiaat vastgelegd worden. Dit project kadert in het thema Leven lang leren. Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertrajecten, onder meer door loopbaanbegeleiding en erkenning van verworven competenties.

Via dit project wordt ernaar gestreefd de competenties van de werkenden en werkzoekenden in Vlaanderen zichtbaar te maken. Concreet betekent dit:

- een uitstroom naar het gepaste aanbod voor de kandidaat via de begeleiding

- transparantie van de competenties van de kandidaat via het gecertificeerd bewijs.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Vlaamse Cofinancieringsfonds.

BReps.be werd ontwikkeld voor u!

Door het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitsregister BReps willen wij de kwalificaties en de competenties van fitnessbegeleiders, groepsfitnessbegeleiders en personal trainers erkennen, zichtbaar maken en hen te stimuleren voor permanente vorming om zodoende de kwaliteit van de begeleiding te bevorderen en te garanderen.

Laat ook jouw klanten, de fitness - sector en partners kennis nemen van je competenties en vaardigheden!

Meer info vind je op www.breps.be